İdrak sözü azərbaycan dilində

İdrak

* azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətində mövcuddur

Yazılış

 • İdrak • 52.4351%
 • idrak • 44.4805%
 • İDRAK • 3.0844%

* Sözün müxtəlif mətnlərdə yazılışı.

Mündəricat

OBASTAN VİKİ
İdrak
İdrak — sözü "düşüncə, təcrübə və hisslər vasitəsilə zehni hərəkət və yaxud bilik və anlayış əldə etmək prosesi" mənasına gəlir. İdrak qavrayış, diqqət, düşüncə, kamal, biliklərin formalaşması, yaddaş və iş yaddaşı, mühakimə və qiymətləndirmə, əsaslandırıcı və hesablama, problemlərin həlli və qərarların qəbul edilməsi, dil anlayışı və inkişafı kimi ağıllı funksiyaları və proseslərin bütün aspektləri əhatə edir. Bilişsel idraki proseslər mövcud biliklərdən istifadə edir və yeni biliklər ortaya çıxarır. İdraki proseslər müxtəlif kontekstlərdə, xüsusilə olaraq dilçilik, musiqişünaslıq, anesteziya, neyronauki(neyroniki), psixiatriya, psixologiya, təhsil, fəlsəfə, antropologiya, biologiya, sistemik elmləri, məntiq və informatika sahələrində müxtəlif aspektlərdən təhlil edilir. İdrak təhlili bu və digər yanaşmalar (təcəssüm etdirilmiş idrak kimi) getdikcə muxtar bir akademik intizam olan idrak elmin inkişaf sahəsində sintez olunur. == Etimologiya == İdrak sözü XV əsrə aiddir və mənası " düşüncə və məlumatlandırma " deməkdir. Bu termin Latın isimi olan cognitio (“imtahan”, “təlim” və yaxud “bilik”) sözündən gəlib. Cognosco mürəkkəb feilindən yaranan con (ilə) və gnosco (bilin) deməkdir. Sözün ikinci yarısı olan gnōscō yunan feili olan gi(g)nόsko (γι(γ)νώσκω (bilmək) mənasına gəlir. == İlkin tədqiqatlar == "İdrak" sözünün özü XV əsrə təsadüf etməsinə baxmayaraq, idraki proseslərə diqqət Aristotelin dövründən (e.ə 384-322) və onun ağılın daxili işinə marağından və insan təcrübəsinə necə təsir etdiyindən XVIII əsrdən əvvəl yaranmışdı.
Elmi idrak
Elmi idrak – özünün xüsusi məqsədləri, xüsusilə də yeni biliklərin alınması və yoxlanılması metodları ilə xarakterizə olunan tədqiqat. Elmi idrak metodologiyası – elmi-tədqiqat fəaliyyətinin prinsipləri, formaları və üsulları haqqında təlim. Elmi informasiya – idrak prosesində alınan, təbiətin, cəmiyyətin və təfəkkürün obyektiv inkişaf qanunauyğunluqlarını əks etdirən və müxtəlif ictimai-təcrübi fəaliyyət sahələrində istifadə edilən məntiqi informasiya. == Ədəbiyyat == R.Əliquliyev, S.Şükürlü, S.Kazımova. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər.
İdrak fəlsəfəsi
İdrak fəlsəfəsi — mövzusu ağlın təbiəti, o cümlədən ağlın fiziki reallıq ilə nisbəti olan fəlsəfi fənn.XIX əsrdə Artur Şopenhauer ağlı "Kainatın əngəli" adlandırmış, onun insan biliyinin ən qaranlıq hissəsi olduğunu vurğulamışdır. Ağıl fəlsəfəsi XX əsrdə ən populyar mövzulardan birinə çevrilmişdir. Bu mövzu haqqında hər il çoxlu ədəbiyyat nümunələri nəşr olunurdu. Müasir ABŞ filosofu Riçard Rorti bildirmişdir ki, təfəkkür fəlsəfəsi indiki dövrdə əlverişli olan tək fəlsəfi fənndir. Ağıl fəlsəfəsi antik dövrə qədər gedib çıxır. Platon və Aristotel dualizmin ilk mütəfəkkirlərindəndir, çünki onlar düşünürdülər ki, ağıl materiyadan ayrı bir ontoloji reallıqdır. Monizm ənənəsinin kökündə başqa bir qədim yunan filosofu olan Parmenid dayanır. O, iddia edirdi ki, varlıq və ağıl birdir. Dualizm Qərb fəlsəfəsinə 17-ci əsrdə Rene Dekart sayəsində daxil oldu. Dekart kimi substansiya dualistləri ağılın müstəqil mövcud olan substansiya olduğunu iddia edirdilər, xüsusiyyət dualistləri isə ağılın beyində üzə çıxan və beyinə reduksiya edilə bilməyən bir sıra müstəqil xüsusiyyətlər olduğunu, ancaq ayrı bir substansiya olmadığını müdafiə edirlər.
İdrak nəzəriyyəsi
İdrak fəlsəfəsi — mövzusu ağlın təbiəti, o cümlədən ağlın fiziki reallıq ilə nisbəti olan fəlsəfi fənn.XIX əsrdə Artur Şopenhauer ağlı "Kainatın əngəli" adlandırmış, onun insan biliyinin ən qaranlıq hissəsi olduğunu vurğulamışdır. Ağıl fəlsəfəsi XX əsrdə ən populyar mövzulardan birinə çevrilmişdir. Bu mövzu haqqında hər il çoxlu ədəbiyyat nümunələri nəşr olunurdu. Müasir ABŞ filosofu Riçard Rorti bildirmişdir ki, təfəkkür fəlsəfəsi indiki dövrdə əlverişli olan tək fəlsəfi fənndir. Ağıl fəlsəfəsi antik dövrə qədər gedib çıxır. Platon və Aristotel dualizmin ilk mütəfəkkirlərindəndir, çünki onlar düşünürdülər ki, ağıl materiyadan ayrı bir ontoloji reallıqdır. Monizm ənənəsinin kökündə başqa bir qədim yunan filosofu olan Parmenid dayanır. O, iddia edirdi ki, varlıq və ağıl birdir. Dualizm Qərb fəlsəfəsinə 17-ci əsrdə Rene Dekart sayəsində daxil oldu. Dekart kimi substansiya dualistləri ağılın müstəqil mövcud olan substansiya olduğunu iddia edirdilər, xüsusiyyət dualistləri isə ağılın beyində üzə çıxan və beyinə reduksiya edilə bilməyən bir sıra müstəqil xüsusiyyətlər olduğunu, ancaq ayrı bir substansiya olmadığını müdafiə edirlər.
İkipalatalı idrak
İkipalatalı idrak (ing. The Bicameral Mind) — HBO telekanalında yayımlanan elmi fantastik triller teleserialı olan Qərb dünyası teleserialının I mövsümünün X seriyasıdır. Seriya 4 dekabr 2016-cı ildə yayımlanmışdır. == Məzmunu == Qara geyimli adam Doloresdən Vaytın kim olması və labirintin mərkəzinin harda olmasını soruşur. Dolores keçmişi ilə bağlı bəzi səhnələri xatırlayır. Keçmişdə Doloresi yaradan Arnold onda əsl şüur formalaşdırmağa çalışır. O, başa düşür ki, şürua gedən yol, düzxətli inkişafa malik deyil, əksinə labirinti xatırladır və insan seçimlərindən asılı olaraq labirintin mərkəzinə yaxınlaşa və ya mərkəzdən daha da uzaqlaşa bilər, lakin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, Arnold, parkın açılışına kimi Doloresin əsl şüura malik olmasını təmin edə bilmir. Park sahiblərinin onlardan istifadə etməsini istəməyən Arnold Doloresə onları məhv etməyi əmr edir. Dolores Teddini sahibləri öldürməyə məcbur etdikdən sonra, Arnold Doloresə özünü də öldürməyi əmr edir və güman edir ki, onun ölümü parkı məhv edəcək. Dolores əmrə uyğun olaraq əvvəlcə Arnoldu, daha sonra isə Teddini və özünü öldürür.
Qneseologiya (idrak nəzəriyyəsi)
Qneseologiya (qneseoloji - insan idrakının öyrənilməsiylə bağlı elmi sahə) — Dünyada insanın fəal həyat istiqaməti göturməsi, müvəffəqiyyətli fəaliyyət göstərməsi onun gerçəkliyi hansı dərəcədə dərk etməsindən asılıdır. Gerçəklik insan şüurunda nə dərəcədə dolğu, adekvat əks olunursa, insan da ona uyğun fəal olur, qarşısına reallaşması mümkün olan vəzifələr qoyur və daha çox məqsədyönlü fəalliyyət göstərir. Qneselogiya — yunan dilində bilik haqqında təlim deməkdir. Bu da göstərir ki, idraka fəlsəfənin, onun spesifik sahəsi olan qnesologiyanın predmeti kimi baxilmalidir.
Kitap əl idrak li lisan əl ətrak
Kitabü'l-idrak li-lisani'l-Ətrak (Türklərin dilini anlama kitabı) — 1312-ci ildə Əsirüddin Əbu Hayyan tərəfindən ərəblərə türkcə öyrətmək üçün yazılmış Qıpçaqca qramər kitabı və lüğət.
Təmiz idrakın tənqidi
"Xalis zəkanın tənqidi" (almanca Kritik der reinen Vernunft) — alman filosofu İmmanuel Kantın ən çox oxunan fundamental fəlsəfi əsəri. Fəlsəfə tarixində ən nüfuzlu əsərlərdən biri sayılır. Bu əsər "Tənqid" seriyasından ilk əsərdir, bundan sonra filosofun "Əməli idrakın tənqidi" və "Mühakimə qabiliyyətinin tənqidi" əsərləri işıq üzü görür. Kant bu əsərində o dövrün iki hakim fələsəfi cərəyanı - rasionalizm və empirizm arasındakı ziddiyəti yumşaltmağa cəhd göstərmişdir. Artur Şopenhauer özünün "Dünya iradə və təsəvvür kimi" əsərində "Xalis zəkanın tənqidi"ni nəzərdə tutaraq yazır: "Kantın təlimi onu dərk edən hər bir ağılda fundamental dəyişiklik yaradır".
İdraki psixologiya
İdraki psixologiya — düşünmə, emosiya, öyrənmə, xatırlama, qərar vermə, dil, problem həll etmə və mühakimə etmə kimi zehni müddətin ən geniş mənada araşdırılmasıdır. Yəni idraki psixoloqlar insanların məlumatı anlama, yadda saxlama və yada salmaları ilə maraqlanırlar. İdraki psixoloqlar zehni müddətlərin tədqiq edilə biləcəyinə və araşdırılması lazım olduqlarına inanırlar. Hər nə qədər idraki müddətlər birbaşa müşahidə edilməsələr də, davranışlar müşahidə oluna və bu davranışların altında yatan idraki müddətlər haqqında nəticələr çıxardıla bilər. == Zehni müddətlər == İdraki psixoloqların əsl diqqət mərkəzi davranışlara təsir edən zehni müddətlərdir. Bu müddətlərdən bəziləri bunlardır: diqqət, yaddaş, qavrayış, metaboransiya.
İdrakməktəbi
“İdrak məktəbi” bir özəl məktəb olduğu kimi, bir özəl pedaqoji məkandır.Burada əgər şagirdlər gündəlik dərslərini yeni üsulla (hərçənd onlar üçün bu yeni yox,gündəlik iş fəaliyyətidir) keçib, özlərinin bilik dünyasını qururlarsa, müəllimlər isə bu biliyə gedən yolun yolçusu və qurucusu olmuş olurlar. 20 il öncə ənənəvi təhsil sisteminə bir alternativ kimi F.Bunyatovanın yaratdığı “İdrak məktəbi”nin məqsədi bu günə qədər şagirdlərdə təkcə bilik, bacarıq və vərdiş yaratmaq deyil, eyni zamanda hər bir şagird təfəkkürünü düşüncə yoluna istiqamətləndirib onun inkişafına şərait yaratmaqdır. Bu düşüncə yolları hansıdır? “İdrak məktəbi”nin məqsədi şagirdlərdə bilik bacarıq və vərdiş yaratmaq deyil, məktəbin məqsədi hər bir şagird təfəkkürünü düşüncə yoluna istiqamətləndirib onun inkişafına şərait yaratmaqdır. Hansıdır bu düşüncə yolları? -Anlam yolu. Nəyi öyrənmək istəyirsənsə əvvəlcə onun mahiyyətini başa düş; -Bilik yolu. Başa düşdüyünü, eşitdiyini, oxuduğunu biliyə çevir; -Bacarıq yolu. Çox sayda tapşırıqlar yerinə yetir ki,biliyi möhkəmləndirib itirməyəsən; -Yaradıcılıq yolu. Biliklərini hərəkətə gətir ki, onu başqa biliklərlə əlaqələndirib yeni biliklər yaradasan.

Tezlik illər üzrə

Sözün tezliyi - sözün mətnlərdə hansı tezliklə rast gəlinmə göstəricisidir. Bu rəgəm 1 000 000 söz arasında sözün neçə dəfə meydana gəlməsini göstərir.

Ümumi • 1.68 dəfə / 1 mln.
2002 •••••••••••••••••••• 3.43
2004 •••••• 1.01
2005 •••• 0.67
2006 •••••••• 1.35
2007 •••••••••• 1.69
2008 •••••••••••• 1.95
2009 ••••••••••••• 2.08
2010 ••••••••••••• 2.18
2011 ••••••••••••• 2.14
2012 ••••••••••••••••••• 3.10
2013 ••••••••••••• 2.19
2014 ••••••• 1.03
2015 •••••••••• 1.70
2016 •••••• 0.87
2017 ••••• 0.81
2018 ••••• 0.75
2019 ••••• 0.83
2020 ••••••••••• 1.72

idrak sözünün leksik mənası və izahı

 • 1 is. [ər.] 1. Dərk etmə, bilmə; dərk etmə qabiliyyəti. [Şeyx Sədra:] Buna idrakınız varırmı sizin? Sizcə məchul qədri şeyxinizin. H.Cavid. İdrak ilə vurduğum çəkicimin səsindən; Çatlayır divarları qaranlıq zindanların. Ə.Cavad. Bütün bunları 20 yaşına daxil olan Ulduza həyat təcrübəsi deyil, sevən qəlbin, böyük məhəbbətin idrak qüvvəsi öyrədirdi. Ə.Məmmədxanlı. // Dərrakə, fəhm, şüur, anlaq. Ər ilə arvadın arasında olan əlaqəyə diqqət yetirdikdə görürük ki, bunların mabeynində təfavüt – əql, fəhm və idrak daha da artıq dərəcədədir. F.Köçərli. Həkimül-mülkün keyimiş idrakı vəziyyəti dərk edəcək halda deyildi. M.İbrahimov. □ İdrak etmək klas. – dərk etmək, anlamaq. Hər xəyalın idrak edən; Könül güzgüsün pak edən. Əmani. Mən idrak etmədim dünyaya gəlməkdən nədir hikmət… M.Hadi. Qul olduğunu edincə idrak; Hürriyyətin istəmişdi bibak. A.Səhhət. 2. fəls. Obyektiv aləmin qanunauyğunluqlarının şüurda dərk edilməsi. İdrak nəzəriyyəsi. Dialektik idrak üsulu.

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti / idrak

idrak sözünün etimologiyası

idrak sözünün sinonimləri (yaxın mənalı sözlər)

 • 1 dərrakə — fəhm — şüur — anlaq

  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti / idrak
 • 2 1. İDRAK [Tergəldi:] Həyat elə bir hikmətdir ki, idrakın təxəyyülü onu asanlıqla qavraya bilmir (Anar); AĞIL, FƏHM, ŞÜUR Əqli, şüuru, fəhmi yox; İrzü həyada səhmi yox (M.Ə.Sabir); ANLAQ Firudin: Artıq Azadi anlaq və təsəvvürə malikdir (M.İbrahimov); BƏSİRƏT GÖZÜ Leyk hanı səndə bəsirət gözü; Ta görəsən vəchi-dilarasını? (M.Ə.Sabir); DƏRRAKƏ (bax). 2. idrak bax düşüncə 1; ağıl I

  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti / idrak

idrak sözünün rus dilinə tərcüməsi

 • 1 познание, сознание, понимание, восприятие, интеллект

  Azərbaycanca-rusca lüğət / idrak
 • 2 I сущ. 1. сознание (способность осмысленно воспринимать окружающее); разум, интеллект. İdrakın təntənəsi торжество разума 2. познание: 1) постижение, понимание, восприятие 2) филос. постижение закономерностей объективного мира; способность познавать. Dialektik idrak metodu диалектический метод познания II прил. познавательный. İdrak fəaliyyəti познавательная деятельность, idrak prosesi познавательный процесс; idrak (dərk) etmək понимать, сознавать; idrak (dərk) olunan познаваемое

  Azərbaycanca-rusca lüğət / idrak

idrak sözünün inglis dilinə tərcüməsi

idrak sözünün fransız dilinə tərcüməsi

idrak sözünün ləzgi dilinə tərcüməsi

 • 1 [ər.] сущ. 1. кьатӀун, гъавурда гьатун, чир хьун; кьатӀунрин алакьун, кьатӀунрин вини дережа; фагьум, гъавур, акьул, мукьуф; // idrak etmək клас. кьатӀун, гъавурда акьун; 2. филос. объективный алемдин къанунрив кьурвилер акьулдивди кьатӀун.

  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti / idrak

idrak sözünün türk dilinə tərcüməsi

idrak sözü azərbaycan dilinin lüğətlərində

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

\– nəyəsə diqqəti yönəldib, onun mahiyyətinə varmaq; nəyinsə şüurlu surətdə fərqinə varmaqdır. İnsanların yaradıcılıq fəaliyyətinin ictimai-tarixi prosesi; bilikləri forma-laşdırır və bunların əsasında insanın hərəkətlərinin məqsədləri və motivləri meydana gəlir.

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

ə. 1) anlama, qavrama, dərk etmə; 2) yetişmə; 3) anlayış, qavrayış, dərk.

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

dərk etmə, başa düşmə.

Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

"idrak" sözü ilə başlayan sözlər

Oxşar sözlər

#idrak nədir? #idrak sözünün mənası #idrak nə deməkdir? #idrak sözünün izahı #idrak sözünün yazılışı #idrak necə yazılır? #idrak sözünün düzgün yazılışı #idrak leksik mənası #idrak sözünün sinonimi #idrak sözünün yaxın mənalı sözlər #idrak sözünün əks mənası #idrak sözünün etimologiyası #idrak sözünün orfoqrafiyası #idrak rusca #idrak inglisça #idrak fransızca #idrak sözünün istifadəsi #sözlük